Hoppa till innehåll
EN In english
  • Utlysning: Sök SSF Material för Energitillämpningar - 16 dagar
  • Kalender: Conference – Bringing New Materials to Market - 2 dagar
  • Kalender: Forum för Forskningskommunikation - 17 dagar
  • Kalender: Industridoktorand 2017 - 11 dagar
  • Kalender: Rambidrag för forskning på cyber- och ... - 1 månad 14 dagar
  • Kalender: SSF:s pris för bästa nyttiggörande forskning - 9 dagar

Remissvar

Remissvar från Stiftelsen för Strategisk Forskning.

2017, Remissvar från Stiftelsen för Strategisk Forskning gällande betänkande SOU 2016:72, Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet

2016 Yttrande, Remiss av redovisning av regeringsuppdrag av Vetenskapsrådet att justera modellen för indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar som underlag till resursfördelning

2016 Yttrande, remiss av betänkandet Trygghet och attraktivitet – forskarkarriär för framiden

2016 Yttrande, Energimyndighetens underlag till strategi för forskning och innovation på energiområdet 2017-20120, Helhetssyn är Nyckeln

2015 Yttrande, Synpunkter och information från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) inför regeringens forskningspolitiska proposition 2016

2015 Yttrande, Unik kunskap genom registerforskning

2015 Yttrande, Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

2014 Yttrande, Vetenskapsrådets förslag till riktlinjer för Öppen tillgång.

2014 Yttrande, Starka tillsammans – Utredningen om nationell samordning av kliniska studier.

2014 Yttrande, Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial.

2013: Remissvar på departementspromemoria 2013:49. Högskolestiftelser- en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet.

2010: Remissvar på promemorian: Utseende av styrelseledamöter i forskningsstiftelser som bildats med löntagarfondsmedel. Hämta promemorian från Regeringens webbplats.